Vyhledat
Investor Cukrovar Němčice a.s.
Rozsah prací projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci
Uvedení do provozu 1997
Popis Odpadní vody z kalových polí jsou přečerpávány na ohřev odpadní vody. K ohřevu odpadní vody jsou využity brýdové páry odvětvených ze vstupního potrubí barometrické kondenzace cukrovaru. Ohřátá odpadní vody stéká do nádrže vodního uzávěru ohřívače odkud je čerpána do anaerob. reaktoru. Anaerobní reaktor je uzavřen plynotěsnou střechou. Ohřatá odpadní voda natéká do nádrže a přepadá přepadem do odplyňovacího tanku. Z odplyňovacího válce směs vody a anaerobního biokalu přapadá do lamelového usazováku, kde dochází k separaci biokalu a anaerobně předčištěné odpadní vody. Zahuštěný kal sedimentující do spodní části usazováků je recirkulován čerpadly do anaerobního reaktoru. Odsazená voda přepadá do sběrného potrubí a samospádem natéká do nádrže aerobního stupně čistírny.
Vznikající plyn je s hromažďován pod plynotěsnou střechou do hořáku plynového kotle sušárny řízků. V případě , že předchozí zařízení nebude v provozu, tak do hořáku zbytkového plynu v prostoru kotelny. Aerobní stupeň je tvořen dvěma nadzemními kruhovými nádržemi ( nitrifikace a denitrifikace, dosazovací nádrž). V DN natéká voda do středového ukliňovacího válce. Gravitačně odseparovaný biokal je stírán stěračem dna do středu konického dna a je čerpán zpátky do denitrifikace, případně odathován čerpadly na kalové pole. Vyčištěná voda přepadá s hladiny do sběrného žlabu opatřého nornou stěnou zabraňující průniku plovoucích nečistot do odtoku a je odváděna do řeky Hané, část vyčištěné vody bude zpětně využívána v provozu jako přídavná voda.