Vyhledat
Investor Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Rozsah prací kompletní projektová dokumentace, autorský dozor
Uvedení do provozu předpoklad rok 2011
Popis V současné době je v centrální části obce Kunčice pod Ondřejníkem vybudován nesoustavný systém původně dešťové kanalizace, která nyní odvádí jak dešťové, tak i splaškové odpadní vody od obyvatelstva do vodního toku Tichávka. Čištění odpadních vod je zde zajištěno v septicích či žumpách, které jsou napojeny na stávající kanalizační systém. 
V rámci projektu je navržena nová mechanicko - biologická ČOV. 
Objemově je ČOV v souladu s návrhem stokového systému dimenzována na dvě základní etapy :
V I. etapě bude přiváděno asi 50 % výhledového množství odpadních vod i znečištění. V této etapě předpokládáme využití poloviční kapacity biologického čištění. Mechanický stupeň bude s ohledem na technické řešení vybudován na plnou kapacitu ČOV pro I. a II. etapu stavby. Druhý koridor biologického čištění bude sloužit přechodně pro uskladnění přebytečného kalu.
Ve II. etapě bude vystrojen a zprovozněn druhý koridor biologického čištění (nyní kalojemy č. 1 a 2) a vybuduje se nový definitivní kalojem.
Zvolené technické řešení ČOV plně respektuje požadavek na postupné rozšiřování technologické linky ČOV v závislosti na rozšiřování stokové sítě, bez omezení provozu již funkční části.