Vyhledat
Investor Město Pirdop, Bulharsko
Rozsah prací realizační dokumentace stavby – strojně technologická část
Uvedení do provozu rok 2012
Popis ČOV je navržena jako mechanicko - biologická ČOV s technologií dlouhodobé aktivace s nitrifikací a denitrifikací. Tato technologie garantuje potřebnou účinnost na snížení organického znečištění vyjádřeného jako BSK5 a CHSKCr a zabezpečuje i zvýšené odstranění dusíkatého znečištění. 
Požadavek na zvýšené odstranění fosforu je řešeno simultánním chemickým srážením pomocí roztoku železité soli - síranu železitého.  
Čistírna je určena pro čištění odpadních vod komunálních s menším podílem odpadních vod z místních provozoven. Na ČOV bude přiváděna i část dešťových vod, které v předepsaném množství protečou přes odlehčovací komoru vybudované na přívodní kanalizaci (kolektoru) do ČOV. V případě přívalových dešťů budou nadbytečné vody odvedeny přímo do recipientu.
Biologické čištění ČOV je navrženo do dvou linek – dvou aktivačních nádrží s vestavěnými dosazovacími nádržemi. Je navržena technologie dlouhodobé aktivace s nitrifikací a denitrifikací (systém uspořádání tzv. předřazené denitrifikace). Vzhledem k nízkému látkovému zatížení aktivace bude přebytečný kal částečně aerobně stabilizovaný. Po odtažení ze systému aktivace bude kal dále aerobně stabilizován a současně zahušťován ve dvou kalojemech. Kal bude následně odvodněn na dekantační odstředivce a hygienizován přimísením nehašeného vápna. Odvodněný kal bude odvážen na akumulační ukládku kalu v prostoru ČOV a odtud dále k likvidaci. ČOV zajišťuje čištění odpadních vod v počtu 16650 EO.