Vyhledat
Investor Město Zlaté Hory
Rozsah prací kompletní projektová dokumentace, autorský dozor
Uvedení do provozu rok 2013
Popis Cílem projektové dokumentace bylo zpracování komplexního návrhu rekonstrukce ČOV Zlaté Hory tak, aby byla zajištěna požadovaná kvalita vyčištěné odpadní vody a úroveň provozu v souladu s perspektivními legislativními požadavky. Čistírna odpadních vod zabezpečuje čištění komunálních vod z města. Na ČOV je přiváděno i menší množství odpadních vod z průmyslových a komerčních objektů. 
V době zpracování dokumentace bylo ve městě evidováno 4519 obyvatel. 
V rámci rekonstrukce bylo navrženo nové uspořádání technologické linky ČOV včetně kalového hospodářství. Hrubé mechanické předčištění na přítoku splaškových odpadních vod z jednotné kanalizace je tvořeno lapákem štěrku a hrubým česlicovým košem (průliny 60 mm) před vstupní čerpací stanicí. Dále následuje předčištění v multifunkčním zařízení kde se zachytí plovoucích shrabky a písek. Po mechanickém předčištění následuje biologické čištění v aktivačních nádržích. Biologické čištění se skládá ze dvou nitrifikačních nádrží s předřazenou společnou denitrifikací. Separace aktivovaného kalu probíhá ve dvojici vertikálních dosazovacích nádržích ,které jsou vestavěny do obou nitrifikačních nádrží. Přebytečný kal je anaerobně stabilizován a zahušťován v uskladňovacích nádržích kalu. Kal bude odvodněn na odstředivce a následně odvážen k likvidaci.