Vyhledat
Investor Mlékárna Klatovy. a.s.,
Rozsah prací projektová dokumentace pro stavební povolení
Uvedení do provozu 2002
Popis Splaškové a průmyslové odpadní vody z areálu závodu jsou odváděny  do městské kanalizace. Hlavní část průmyslových odpadních vod tvoří odpadní vody ze sanitace výrobních zařízení. Dalším zdrojem odpadních vod jsou úkapy a ostřiky zařízení. I když byla mlékárna vybavena centrální neutralizační stanicí sloužící k neutralizaci sanitačních roztoků, nebylo její uspořádání a vybavení na takové úrovni, aby byla zajištěna trvale požadovaná hodnota pH odpadní vody odtékající ze závodu.
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o vybudování nové neutralizační stanice umístěné na splaškové kanalizaci před jejím vyústěním ze závodu. Takto jsou podchyceny veškeré průmyslové vody, které vykazují proměnnou hodnotu pH. Pro vyrovnání průtoků, homogenizaci a také jako reakční nádrže byly navrženy dvě neutralizační nádrže, každá s max. objemem 60 m3, ve kterých je pomocí chemikálií upravována hodnota pH.