Vyhledat
 Investor Město Jablanica, Bulharsko
 Rozsah prací realizační dokumentace stavby – strojně technologická část
 Uvedení do provozu rok 2012
 Popis Čistírna je určena pro čištění odpadních vod komunálních s menším podílem odpadních vod z místních provozoven. Na ČOV bude přiváděna i část dešťových vod, které v předepsaném množství protečou přes odlehčovací komoru vybudované na přívodní kanalizaci (kolektoru) do ČOV. V případě přívalových dešťů budou nadbytečné vody odvedeny přímo do recipientu.
Mechanické předčištění předřazené biologii bude tvořeno nejprve lapákem štěrku a hrubými strojními česlemi (průliny 50 mm) před vstupní čerpací stanicí. Dále následuje předčištění v multifunkčním zařízení, kde se zachytí plovoucí shrabky a jemný písek. Zachycené shrabky budou mechanicky odvodněny v integrovaném lisu na shrabky s proplachem, hygienicky budou zabezpečeny posypáním vápnem a v kontejnerech odváženy na určenou skládku.
Biologické čištění ČOV je navrženo do dvou linek – dvou aktivačních nádrží s vestavěnými dosazovacími nádržemi. Je navržena technologie dlouhodobé aktivace s nitrifikací a denitrifikací (systém uspořádání tzv. předřazené denitrifikace).
Separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody bude probíhat ve dvou radiálních dosazovacích nádržích, které budou vestavěny do aktivačních nádrží. Požadovaného snížení obsahu fosforu ve vyčištěné vodě bude dosaženo chemickým srážením. Do odpadní vody bude přidáván roztok síranu železitého. Vzhledem k nízkému látkovému zatížení aktivace bude přebytečný kal částečně aerobně stabilizovaný. Po odtažení ze systému aktivace bude kal dále aerobně stabilizován a současně zahušťován v kalojemu. Kal bude následně odvodněn na odstředivce a hygienizován přimísením nehašeného vápna. Odvodněný kal bude odvážen na akumulační skládku kalu v prostoru ČOV. 
ČOV zajišťuje čištění odpadních vod v počtu 5000 EO.