Vyhledat
 Investor Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s
 Rozsah prací kompletní projektová dokumentace
 Uvedení do provozu 2000
 Popis V rámci dokončení rozpracované stavby z počátku 90. let 20.stol. byla provedena racionalizace výstavby biologické části ČOV na nové vstupní parametry znečištění.
Splaškové a dešťové odpadní vody z celého odkanalizovaného území města Karviná jsou přiváděny na ČOV kmenovým kanalizačním sběračem. Na hrubém mechanickém čištění ( lapák štěrku,ČS, hrubé a jemné česle, lapák písku) jsou odpadní vody zbaveny hrubých nečistot . Primární sedimentace probíhá ve dvou usazovacích nádržích. Biologické čištění probíhá v aktivační nádrži, která je rozdělena na anaerobní , anoxickou a oxickou část.V dosazovacích nádržích se aktivovaný kal sedimentací oddělí od vyčištěné vody. Vyčištěná odpadní voda odtéká z ČOV. Součástí procesu čištění je anaerobní stabilizace primárního a přebytečného kalu ve vyhnívacích nádržích, zahuštění kalu v zahušťovacích nádržích s následným odvodněním na odstředivce. Vznikající bioplyn při procesu vyhnívání kalů je akumulován v plynojemu a následovně spalován v kogenerační jednotce.