Vyhledat
 Investor Obec Pustá Polom
 Rozsah prací kompletní projektová dokumentace, autorský dozor
 Uvedení do provozu rok 2012
 Popis V zájmovém území byla provedena výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Stávající nesoustavná kanalizace vybudována na území obce Pustá Polom bude ve výhledu využívaná k odvedení dešťových vod z intravilánu. Čištění odpadních vod je navržena na mechanicko - biologické ČOV s vysokou účinností, která zajistí spolehlivou likvidaci splaškových odpadních vod v souladu s požadavky platných legislativních předpisů. V současné době žije v obci celkem 1425 obyvatel.
Aktivační nádrže i kalojem jsou dimenzovány pro simultánní srážení fosforu, aby v případě požadavku vodoprávního orgánu bylo možno provádět jeho srážení. V tomto případě bude ČOV doplněna o zásobník a dávkovací zařízení flokulantu. Zpracování přebytečného kalu je zajištěno v uskladňovací nádrži, která slouží pro stabilizaci kalu. Odvodnění kalu je zajištěno na pásovém lisu, odvodněný kal je k likvidaci.