Vyhledat
Objednatel Sdružení obcí Praděd
Číslo projektu Phare CZ 01.13.01.01
Pozice Správce stavby
Hodnota projektu 130 mil. Kč
Popis Cílem projektu byly rekonstrukce a doplnění kanalizačních sítí v šesti městech a obcích Moravskoslezského a Olomouckého kraje – Bruntále, Městě Albrechticích, Krnově, Bernarticích, Zlatých Horách a Mikulovicích.
Bruntálská čistírna odpadních vod (ČOV) měla před rekonstrukcí v některých parametrech nevyhovující kapacitu a nejen pro dosažení kvality vyčištěných vod v souladu s normami Evropské unie byla tato nákladná rekonstrukce nutná. Rekonstrukce měla za cíl zvýšení účinnosti čištění, zvýšení kapacity čistírny a modernizaci objektů či zařízení, které byly již v nevyhovujícím technickém stavu.
V Městě Albrechticích byla v rámci projektu dobudována splašková kanalizace části obce ležící na levém břehu řeky Opavice.
Cílem integrovaného projektu bylo rovněž dobudování splaškové kanalizace v Krnově, a to včetně jejího napojení na stávající kanalizační systém, který je zaústěn na ČOV.
Dobudování splaškové kanalizace včetně jejího napojení na stávající kanalizační systém, který je zaústěn na ČOV – na tyto úpravy se projekt zaměřil v obci Bernartice.
V rámci projektu bylo vybudováno odkanalizování jižní části obce Zlaté Hory – lokalita Podlesí, dále byly vybudovány splaškové stoky ve třech ulicích. Účelem stavby ve Zlatých Horách bylo rovněž dobudování splaškové kanalizace včetně jejího napojení na stávající kanalizační systém který je zaústěn na ČOV.
Stavba v Mikulovicích řeší dobudování splaškové kanalizace v obci – prodloužení kmenového sběrače a navazující stoky. Důsledkem bude mimo jiné zlepšení čistoty řeky Bělá, do které byly před realizací stavby nedokonale vyčištěné splaškové vody vypouštěny a která odtéká z našeho území do Polska.