Vyhledat
 Investor Obec Kobeřice
 Rozsah prací kompletní projektová dokumentace, autorský dozor
 Uvedení do provozu rok 2012
 Popis V zájmovém byla navržena výstavba kombinované kanalizace, která zajistila transport odpadních vod na ČOV. Čištění odpadních vod je navrženo na mechanicko - biologické ČOV s vysokou účinností, která zajistí spolehlivou likvidaci splaškových odpadních vod od obyvatelstva obce Kobeřice.
Odpadní vody budou na ČOV přiváděny jednotnou kanalizací. Předpokládanému proměnnému zatížení ČOV, jak hydraulickému, tak i látkovému je přizpůsobena skladba ČOV. Současně je při návrhu počítáno s postupným nárůstem zatížení ČOV, proto je technologická linka řešena jako zdvojená s tím, že je možné zprovoznění druhé biologické linky až po připojení dostatečného počtu obyvatel. Současně je dvoulinkovým uspořádáním dána větší provozní jistota a možnost oprav zařízení bez odstavení provozu celé ČOV. Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko – biologická ČOV pracující jako nízkozatěžovaná aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu při aktivačním procesu a oddělenou aerobní stabilizací přebytečného kalu a s jeho uskladněním v kalojemech. Snížení koncentrace dusičnanů v odtoku z čistírny je zabezpečeno denitrifikací. Uspořádání čistírny minimalizuje produkci přebytečného kalu, který může být z ČOV odstraňován v delších časových intervalech. Řešení uskladnění kalu umožňuje i jeho přímé využití v zemědělství. Odvodněné kaly budou uskladněny na mobilní kontejnery a odváženy vozem oprávněnou osobou.
S ohledem na spádové poměry území a umístění ČOV je na stokové síti navržena vstupní čerpací stanice splaškových vod mimo vlastní ČOV. Na čerpací stanici je vzhledem k jednotné kanalizaci zařazen lapák štěrku pro zachycení větších splavenin. Vlastní čerpací stanice je tvořena mokrou jímkou pro umístění čerpadel a česlicového koše a suchou armaturní komorou. Čerpací jímka je vybavena bezpečnostním přelivem. Čerpací stanici je možné obtokovat s vyústěním do recipientu. Čerpací stanice je oplocena a chráněna jednoduchým přístřeškem.