Vyhledat
Investor Svazek obcí Čistý Zlechovský potok
Rozsah prací kompletní projektová dokumentace, autorský dozor
Uvedení do provozu rok 2013
Popis Projektová dokumentace řešila odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy a Břestek. Odváděné splaškové vody jsou na ČOV přiváděny jednotnou kanalizací. Splašky budou ředěny balastními a dešťovými vodami. Předpokládanému proměnnému zatížení ČOV, jak hydraulickému, tak i látkovému je přizpůsobena skladba ČOV. Současně je při návrhu počítáno s postupným nárůstem zatížení ČOV, proto je technologická linka řešena jako zdvojená s tím, že je možné zprovoznění druhé biologické linky až po připojení dostatečného počtu obyvatel. Současně je dvoulinkovým uspořádáním dána větší provozní jistota a možnost oprav zařízení bez odstavení provozu celé ČOV. 
Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko – biologická ČOV pracující jako nízkozatěžovaná aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu při aktivačním procesu a oddělenou aerobní stabilizací přebytečného kalu a s jeho uskladněním v kalojemech. Snížení koncentrace dusičnanů v odtoku z čistírny je zabezpečeno denitrifikací, vytvořením střídavě anoxických a oxických podmínek při přerušované aeraci. 
Uspořádání čistírny minimalizuje produkci přebytečného kalu, který může být z ČOV odstraňován v delších časových intervalech. Kaly budou odváženy fekálním vozem k dalšímu zpracování na ČOV Uherské Hradiště.